درباره ما

درباره ما و مزرعه هیرکان

 مجموعه ای است متشکل از جوانانی که تلاش دارند با الگوی تعاون اسلامی و با رویکردی تولیدی و معیشت محور و با جذب ظرفیتها و  توانمندیهای مردمی و تعاون و همکاریخانوادگی به کشاورزی، دامپروری و کشت و زرع در مزارع مشغول شده و از این طریق به احیاء زمینهای مستعد پرداخته و در طی این فرآیند با بهره برداری جمعی از محصولات مزرعه، نیازهای تربیتی، تفریحی و گردشگری خانواده ها را نیز فراهم آورند.شما می توانید با اطمینان خاطر از محصولات ارگانیک هیرکان استفاده کنید.

همچنین با سرمایه گزاری در مزرعه هیرکان میتوانید از مزایا و سود این کسب و کار استفاده کنید هم از محصولات و هم از سود مالی حاصل از فروش دام ، زنبور داری و…منتظر همراهی گرم شما هستیم.